Micromachines, Vol. 13, Pages 225: Angiogenesis and Functional Vessel Formation Induced by Interstitial Flow and Vascular Endothelial Growth Factor Using a Microfluidic Chip

Added 115 days ago (29.01.2022)
Authors: Yufang Liu; Jiao Li; Jiasheng Zhou; Xue Liu; Huibing Li; Yao Lu; Bingcheng Lin; Xiaojie Li; Tingjiao Liu
Journal: Molecules
Read article