Nanomaterials, Vol. 12, Pages 478: Growth Behaviors of GaN on Stripes of Patterned c-Plane GaN Substrate

Added 115 days ago (29.01.2022)
Authors: Peng Wu; Jianping Liu; Lingrong Jiang; Lei Hu; Xiaoyu Ren; Aiqin Tian; Wei Zhou; Masao Ikeda; Hui Yang
Journal: Molecules
Read article