Cartilage tissue engineering: From proinflammatory and anti‑inflammatory cytokines to osteoarthritis treatments (Review)

Added 147 days ago (28.01.2022)
Authors: Shuyu Liu; Zhenhan Deng; Kang Chen; Shengsheng Jian; Feifei Zhou; Yuan Yang; Zicai Fu; Huanyu Xie; Jianyi Xiong; Weimin Zhu
Read article