Integration of Network Pharmacology and Experimental Validation to Explore the Pharmacological Mechanisms of Zhuanggu Busui Formula Against Osteoporosis

Added 109 days ago (28.01.2022)
Authors: Huihao Zhang; Chengcong Zhou; Zhiguo Zhang; Sai Yao; Yishan Bian; Fangda Fu; Huan Luo; Yan Li; Shuxin Yan; Yuying Ge; Yuying Chen; Kunyu Zhan; Ming Yue; Weibin Du; Kun Tian; Hongting Jin; Xiaofeng Li; Peijian Tong; Hongfeng Ruan; Chengliang Wu
Read article