Electronics, Vol. 11, Pages 384: Broadband-Printed Traveling-Wave Tube Based on a Staggered Rings Microstrip Line Slow-Wave Structure

Added 110 days ago (27.01.2022)
Authors: Ruichao Yang; Lingna Yue; Jin Xu; Pengcheng Yin; Jinjing Luo; Hexin Wang; Dongdong Jia; Jian Zhang; Hairong Yin; Jinchi Cai; Guo Guo; Guoqing Zhao; Wenxiang Wang; Dazhi Li; Yanyu Wei
Journal: Molecules
Read article