Liver X receptors agonist T0901317 exerts ferroptosis sensitization in cancer

Added 117 days ago (27.01.2022)
Authors: Meng-Ting Zhou; Zhen-Yu Li; Jun Fan; Pin-Dong Li; Ye Wang; Sheng Zhang; Xiao-Fang Dai
Journal: Neoplasma
Read article