Hyper-expression and hypomethylation of TM4SF1 are associated with lymph node metastases in papillary thyroid carcinoma patients

Added 109 days ago (27.01.2022)
Authors: Kun Wang; Juan Zheng; Zhen Wu; Ju-Gao Fang; Jun-Yu Zhao; Jin-Ming Yao; Jian-Jun Dong; Jie Bai; Lin Liao
Journal: Neoplasma
Read article