Novel mutation signatures in the prognosis of EGFR-TKIs targeted therapy for non-small cell lung cancer patients based on the 1000-gene panel sequencing

Added 116 days ago (27.01.2022)
Authors: Hui Zhang; Da Jiang; Hui Jin; Yan-Zhi Cui; Su-Ju Wei; Ying Li; Qian Dong; Jing Zuo; Cai-Juan Tian; Fang Yan; Xiao-Wei Wang
Journal: Neoplasma
Read article