Personalized Treatment of Advanced Gastric Cancer Guided by the MiniPDX Model

Added 114 days ago (27.01.2022)
Authors: Jianzheng Wang, Jinxi Huang, Hui Wang, Wei Yang, Qiwen Bai, Zhentao Yao, Qingli Li, Huifang Lv, Beibei Chen, Caiyun Nie, Weifeng Xu, Shuiping Tu, Hongle Li, and Xiaobing Chen
Read article