Cells, Vol. 11, Pages 439: Use of CRISPR/Cas9-Based Gene Editing to Simultaneously Mutate Multiple Homologous Genes Required for Pollen Development and Male Fertility in Maize

Added 112 days ago (27.01.2022)
Authors: Xinze Liu; Shaowei Zhang; Yilin Jiang; Tingwei Yan; Chaowei Fang; Quancan Hou; Suowei Wu; Ke Xie; Xueli An; Xiangyuan Wan
Journal: Molecules
Read article