Integrative bioinformatics and experimental analysis revealed TEAD as novel prognostic target for hepatocellular carcinoma and its roles in ferroptosis regulation

Added 110 days ago (26.01.2022)
Authors: Xinxin Ren; Xiang Wang; Yuanliang Yan; Xi Chen; Yuan Cai; Qiuju Liang; Bi Peng; Zhijie Xu; Qingchun He; Fanhua Kang; Jianbo Li; Wenqin Zhang; Qianhui Hong; Jinwu Peng; Muzhang Xiao
Journal: Aging
Read article