Two co‐dominant nitrogen‐fixing cyanobacteria demonstrate distinct acclimation and adaptation responses to cope with ocean warming

Added 115 days ago (25.01.2022)
Authors: Ping‐Ping Qu, Fei‐Xue Fu, Xin‐Wei Wang, Joshua D. Kling, Mariam Elghazzawy, Megan Huh, Qian‐Qian Zhou, Chunguang Wang, Esther Wing Kwan Mak, Michael D. Lee, Nina Yang, David A. Hutchins
Read article