Interaction mechanism of pelargonidin against tyrosinase by multi‐spectroscopy and molecular docking

Added 155 days ago (25.01.2022)
Authors: Yanzhou Tao, Rongda Chen, Yangyang Fan, Guiming Liu, Meizi Wang, Suqing Wang, Li Li
Read article