Inflammatory potential of diet and risk of nonalcoholic fatty liver disease: a prospective cohort study

Added 123 days ago (25.01.2022)
Authors: Shunming Zhang; Ge Meng; Qing Zhang; Li Liu; Hongmei Wu; Yeqing Gu; Yawen Wang; Tingjing Zhang; Xuena Wang; Juanjuan Zhang; Shaomei Sun; Xing Wang; Ming Zhou; Qiyu Jia; Kun Song; Yaogang Wang; Lu Qi; Kaijun Niu
Read article