Promotion of allogeneic parathyroid cell transplantation in rats with hypoparathyroidism

Added 114 days ago (25.01.2022)
Authors: Zihao Niu; Shuixian Huang; Wen Gao; Gaofei Yin; Wei Guo; Junwei Huang; Yang Zhang; Zhigang Huang
Journal: Gland Surgery
Read article