Multiparameter magnetic resonance imaging of liver fibrosis in a bile duct ligation mouse model

Added 111 days ago (25.01.2022)
Authors: Jia-Yi Liu; Zhu-Yuan Ding; Zi-Yi Zhou; Sheng-Zhen Dai; Jie Zhang; Hao Li; Qiu Du; Ye-Yu Cai; Quan-Liang Shang; Yong-Heng Luo; En-Hua Xiao
Read article