Association of frailty with in-hospital outcomes in elderly patients with heart failure

Added 118 days ago (25.01.2022)
Authors: Yun-Peng Kang; Li-Ying Chen; Jia-Jia Zhu; Wen-Xian Liu; Chang-Sheng Ma
Read article