Overexpression of chaperonin containing TCP1 subunit 7 has diagnostic and prognostic value for hepatocellular carcinoma

Added 117 days ago (25.01.2022)
Authors: Xinghua Huang; Huaxiang Wang; Fengfeng Xu; Lizhi Lv; Ruling Wang; Bin Jiang; Tingting Liu; Huanzhang Hu; Yi Jiang
Journal: Aging
Read article