Coding quality of deaths and its impact on elderly unintentional fall mortality data from 1990 to 2019: a retrospective analysis of the WHO Mortality Database

Added 111 days ago (25.01.2022)
Authors: Junjie Hua, Peishan Ning, Peixia Cheng, Zhenzhen Rao, Jieyi He, Wangxin Xiao, Li Li, Yanhong Fu, Ruotong Li, Jie Li, Wanhui Wang, David C. Schwebel and Guoqing Hu
Read article