Construction and Immunogenicity of a Recombinant Pseudorabies Virus Variant With TK/gI/gE/11k/28k Deletion

Added 121 days ago (25.01.2022)
Authors: Shijun Yan; Baicheng Huang; Xiaofei Bai; Ying Zhou; Linghua Guo; Tongyan Wang; Yihong Shan; Yuzhou Wang; Feifei Tan; Kegong Tian
Read article