Fibroblast Growth Factor 19 in Gestational Diabetes Mellitus and Fetal Growth

Added 114 days ago (25.01.2022)
Authors: Meng-Nan Yang; Rong Huang; Xin Liu; Ya-Jie Xu; Wen-Juan Wang; Hua He; Guang-Hui Zhang; Tao Zheng; Fang Fang; Jian-Gao Fan; Fei Li; Jun Zhang; Jiong Li; Fengxiu Ouyang; Zhong-Cheng Luo
Read article