Cells, Vol. 11, Pages 401: Reproductive Toxicity of Furfural Acetone in Meloidogyne incognita and Caenorhabditis elegans

Added 119 days ago (25.01.2022)
Authors: Wanli Cheng; Xue Yang; Hua Xue; Dian Huang; Minmin Cai; Feng Huang; Longyu Zheng; Ziniu Yu; Jibin Zhang
Journal: Molecules
Read article