miRNA-182-5p promotes human bladder cancer proliferation and migration through the FOXF2/SHH axis

Added 113 days ago (24.01.2022)
Authors: Ze Zhang; Chong Wang; Tiantian Liu; Zhao Tang; Rucheng Yan; Chen Zhang; Chao Cheng; Jiawei Wang; Hao Wang; Houbao Huang; Yawei Li
Journal: Neoplasma
Read article