Pathogens, Vol. 11, Pages 143: Prevalence of Borrelia burgdorferi in Ixodidae Tick around Asia: A Systematic Review and Meta-Analysis

Added 117 days ago (24.01.2022)
Authors: Zhenhua Ji; Miaomiao Jian; Peng Yue; Wenjing Cao; Xin Xu; Yu Zhang; Yingyi Pan; Jiaru Yang; Jingjing Chen; Meixiao Liu; Yuxin Fan; Xuan Su; Shiyuan Wen; Jing Kong; Bingxue Li; Yan Dong; Guozhong Zhou; Aihua Liu; Fukai Bao
Journal: Molecules
Read article