Cancers, Vol. 14, Pages 576: Rare Occurrence of Aristolochic Acid Mutational Signatures in Oro-Gastrointestinal Tract Cancers

Added 112 days ago (24.01.2022)
Authors: Abner Herbert Lim; Jason Yongsheng Chan; Ming-Chin Yu; Tsung-Han Wu; Jing Han Hong; Cedric Chuan Young Ng; Zhen Jie Low; Wei Liu; Rajasegaran Vikneswari; Pin-Cheng Sung; Wen-Lang Fan; Bin Tean Teh; Sen-Yung Hsieh
Journal: Molecules
Read article