MiR-124-3p targeting PDE4B attenuates LPS-induced ALI through the TLR4/NF-κB signaling pathway

Added 116 days ago (22.01.2022)
Authors: Qiao Zhou; Ding-Xiu He; Yi-Ling Deng; Chun-Li Wang; Lan-Lan Zhang; Fa-Ming Jiang; Laurent Irakoze; Zong-An Liang
Read article