LncRNA ROR modulates myocardial ischemia-reperfusion injury mediated by the miR-185-5p/CDK6 axis

Added 115 days ago (22.01.2022)
Authors: Jing Sun; Yan-Meng Zhu; Qin Liu; Yan-Hui Hu; Chang Li; Huan-Huan Jie; Guo-Hai Xu; Ren-Jie Xiao; Xian-Liang Xing; Shu-Chun Yu; Ying-Ping Liang
Read article