IKBKE phosphorylates and stabilizes Snail to promote breast cancer invasion and metastasis

Added 126 days ago (22.01.2022)
Authors: Wei Xie; Qiwei Jiang; Xueji Wu; Lei Wang; Bing Gao; Zicheng Sun; Xiaomei Zhang; Lang Bu; Ying Lin; Qiang Huang; Jie Li; Jianping Guo
Read article