Loss of MBD2 ameliorates LPS-induced alveolar epithelial cell apoptosis and ALI in mice via modulating intracellular zinc homeostasis

Added 115 days ago (22.01.2022)
Authors: Jiqiang Liu; Shuo Yao; Jingsi Jia; Zhifeng Chen; Yu Yuan; Yi He; Binaya Wasti; Wentao Duan; Danhong Li; Guyi Wang; Aijun Jia; Wenjin Sun; Shuangfa Qiu; Libing Ma; Jianmin Li; Yi Liu; Jianfei Zheng; Xudong Xiang; Xiufeng Zhang; Shaokun Liu; Zhibiao He; Zhenyu Peng; Hongliang Zhang; Dongshan Zhang; Bing Xiao
Journal: FASEB Journal
Read article