Estrogen receptor beta increases clear cell renal cell carcinoma stem cell phenotype via altering the circPHACTR4/miR-34b-5p/c-Myc signaling

Added 117 days ago (22.01.2022)
Authors: Yaxuan Wang; Zhan Yang; Junfei Gu; Yanping Zhang; Xin Wang; Zhihai Teng; Dandan Wang; Lei Gao; Wei Li; Shuyuan Yeh; Zhenwei Han
Journal: FASEB Journal
Read article