Iron-Dependent Mitochondrial Dysfunction Contributes to the Pathogenesis of Pulmonary Fibrosis

Added 123 days ago (21.01.2022)
Authors: Mai Takahashi; Kenji Mizumura; Yasuhiro Gon; Tetsuo Shimizu; Yutaka Kozu; Sotaro Shikano; Yuko Iida; Mari Hikichi; Shinichi Okamoto; Kota Tsuya; Asami Fukuda; Shiho Yamada; Kaori Soda; Shu Hashimoto; Shuichiro Maruoka
Read article