Magnesium Isoglycyrrhizinate Ameliorates Concanavalin A-Induced Liver Injury by Inhibiting Autophagy

Added 123 days ago (21.01.2022)
Authors: Zihao Fan; Yuxian Li; Sisi Chen; Ling Xu; Yuan Tian; Yaling Cao; Zhenzhen Pan; Xiangying Zhang; Yu Chen; Feng Ren
Read article