TMEM88 Modulates Lipid Synthesis and Metabolism Cytokine by Regulating Wnt/β-Catenin Signaling Pathway in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Added 122 days ago (21.01.2022)
Authors: Huan Zhou; Xingyu Zhu; Yan Yao; Yue Su; Jing Xie; Minhui Zhu; Cuixia He; Jiaxiang Ding; Yuanyuan Xu; Rongfang Shan; Ying Wang; Xiangdi Zhao; Yuzhou Ding; Bingyan Liu; Zhonghuan Shao; Yuanyuan Liu; Tao Xu; Yunqiu Xie
Read article