CpG site hypomethylation at ETS1‑binding region regulates DLK1 expression in Chinese patients with Tetralogy of Fallot

Added 115 days ago (21.01.2022)
Authors: Guixiang Tian; Lili He; Ruoyi Gu; Jingwei Sun; Weicheng Chen; Yanyan Qian; Xiaojing Ma; Weili Yan; Zhenshan Zhao; Ziqing Xu; Meijiao Suo; Wei Sheng; Guoying Huang
Read article