Single Nano-Sized Metal-Organic Framework for Bio-Nanoarchitectonics with In Vivo Fluorescence Imaging and Chemo-Photodynamic Therapy

Added 120 days ago (21.01.2022)
Authors: Yong-Mei Wang; Ying Xu; Xinxin Zhang; Yifan Cui; Qingquan Liang; Cunshun Liu; Xinan Wang; Shuqi Wu; Rusen Yang
Journal: Nanomaterials
Read article