Corrigendum to 'Degradation and osteogenic induction of a SrHPO4-coated Mg-Nd-Zn-Zr alloy intramedullary nail in a rat femoral shaft fracture model' [Biomaterials 247(2020) 119962]

Added 126 days ago (21.01.2022)
Authors: Zhe Wang; Xinyuan Wang; Yuan Tian; Jia Pei; Jian Zhang; Chang Jiang; Junming Huang; Zhiying Pang; Yuanwu Cao; Xiuhui Wang; Senbo An; Xiao Wang; Hua Huang; Guangyin Yuan; Zuoqin Yan
Journal: Biomaterials
Read article