Harnessing 4D Printing Bioscaffolds for Advanced Orthopedics

Added 119 days ago (21.01.2022)
Authors: Xi Chen, Shuyan Han, Weihui Wu, Zihan Wu, Yuan Yuan, Jun Wu, Changsheng Liu
Journal: Small
Read article