CD4+ T Cells Promote IgG Production in MHC-Independent and ICAM-1-Dependent Manners in Pristane-Induced Lupus Mice

Added 127 days ago (21.01.2022)
Authors: Shuai Liu, Yu-mei Li, Jin-zhi Li, Shu-jun Wang, Ping Ji, Mei-yu Zhang, and Ying Wang
Read article