Development of a lipid metabolism-related gene model to predict prognosis in patients with pancreatic cancer

Added 119 days ago (21.01.2022)
Authors: Hong Xu; Jian Sun; Ling Zhou; Qian-Cheng Du; Hui-Ying Zhu; Yang Chen; Xin-Yu Wang
Read article