Serum magnesium level as a predictor of acute kidney injury in patients with acute pancreatitis

Added 118 days ago (21.01.2022)
Authors: Xian-Qiang Yu; Hong-Bin Deng; Yang Liu; Cheng Qu; Ze-Hua Duan; Zhi-Hui Tong; Yu-Xiu Liu; Wei-Qin Li
Read article