The interaction protein of SORBS2 in myocardial tissue to find out the pathogenic mechanism of LVNC disease

Added 126 days ago (21.01.2022)
Authors: Chunyan Li; Yang Zheng; Ying Liu; Guo Hong Jin; Haizhou Pan; Fenghui Yin; Jun Wu
Journal: Aging
Read article