A Review of Recent Advances in Flexible Wearable Sensors for Wound Detection Based on Optical and Electrical Sensing

Added 123 days ago (21.01.2022)
Authors: Xianyou Sun; Yanchi Zhang; Chiyu Ma; Qunchen Yuan; Xinyi Wang; Hao Wan; Ping Wang
Journal: Biosensors
Read article