Suppressive GLI2 fragment enhances liver metastasis in colorectal cancer

Added 123 days ago (21.01.2022)
Authors: Ruiko Ogata; Shiori Mori; Hitoshi Ohmori; Shingo Kishi; Rina Fujiwara-Tani; Takamitsu Sasaki; Yukiko Nishiguchi; Chie Nakashima; Kei Goto; Isao Kawahara; Yi Luo; Hiroki Kuniyasu
Journal: Oncotarget
Read article