Atmosphere, Vol. 13, Pages 170: Quantifying the Influence of a Burn Event on Ammonia Concentrations Using a Machine-Learning Technique

Added 115 days ago (21.01.2022)
Authors: Jiabao Hu; Tingting Liao; Yixuan Lü; Yanjun Wang; Yuexin He; Weishou Shen; Xianyu Yang; Dongsheng Ji; Yuepeng Pan
Journal: Molecules
Read article