Cells, Vol. 11, Pages 346: Niclosamide Ethanolamine Salt Alleviates Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Modulating the PI3K-mTORC1 Pathway

Added 124 days ago (20.01.2022)
Authors: Xiaolin Pei; Fangxu Zheng; Yin Li; Zhoujun Lin; Xiao Han; Ya Feng; Zhenhuan Tian; Dunqiang Ren; Ke Cao; Chenggang Li
Journal: Cells
Read article