Limonin Alleviates Non-alcoholic Fatty Liver Disease by Reducing Lipid Accumulation, Suppressing Inflammation and Oxidative Stress

Added 121 days ago (20.01.2022)
Authors: Yunjia Li; Menghan Yang; Haiyan Lin; Weixin Yan; Guanghui Deng; Haixin Ye; Hao Shi; Chaofeng Wu; Guoliang Ma; Shu Xu; Qinxiang Tan; Zhuowei Gao; Lei Gao
Read article