Targeting visualization of malignant tumor based on the alteration of DWI signal generated by hTERT promoter-driven AQP1 overexpression

Added 117 days ago (20.01.2022)
Authors: Liang Zhang; Mingfu Gong; Sheng Lei; Chun Cui; Yun Liu; Shilin Xiao; Xun Kang; Tao Sun; Zhongsheng Xu; Chunyu Zhou; Si Zhang; Dong Zhang
Read article