Clinical evaluation of AI software for rib fracture detection and its impact on junior radiologist performance

Added 126 days ago (19.01.2022)
Authors: Xiang Liu; Dijia Wu; Huihui Xie; Yufeng Xu; Lin Liu; Xiaofeng Tao; Xiaoying Wang
Read article