Proximal-type epithelioid sarcoma in pubic region expressing L-type amino acid transporter 1: A case report

Added 125 days ago (19.01.2022)
Authors: Shunsuke Yahiro; Takuya Fujimoto; Ikuo Fujita; Toshihiro Takai; Toshiko Sakuma; Tamotsu Sudo; Masayuki Morishita; Shunsaku Takigami; Teruya Kawamoto; Hitomi Hara; Toshihiro Akisue; Ryosuke Kuroda; Takanori Hirose
Read article