Biology, Vol. 11, Pages 161: Next-Generation Sequencing Revealed a Distinct Immunoglobulin Repertoire with Specific Mutation Hotspots in Acute Myeloid Leukemia

Added 121 days ago (19.01.2022)
Authors: Miaoran Xia; Lina Wu; Xiaoping Sun; Xin Han; Huige Yan; Jing Huang; Youhui Zhang; Zhihong Hu; Youli Zu; Cheng Cameron Yin; Xiaoyan Qiu
Journal: Molecules
Read article